رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

خورنا: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان به همراه تعدادي از مديران و معاونين دستگاه هاي اجرايي از کارخانه نورد و لوله سازي خوزستان بازديد كردند. دادستان عمومي و انقلاب اهواز، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان، مدير كل تأمين اجتماعي، مدير كل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و معاونين ذيربط در این دستگاه ها ازخطوط توليد و تاسیسات…