ذهاب

رئیس سازمان آب و برق خوزستان

خورنا  :  محمدرضا شمسایی در جلسه طرح ۵۵۰ هزار هکتار که عصر امروز در سالن جلسات استاندار خوزستان برگزار شد اظهار کرد: طرح جمع‌آوری زهآب‌ها تهیه و مشخص شده است. وی افزود: زهآب‌ها رودخانه‌های خوزستان پس از جمع آوری به دلیل قابل توجه بودن که میزان آن در هر ثانیه ۹۱ مترمکعب بوده نسبت به رودخانه زاینده‌رود سه برابر شده…