دیدار وزیر نیرو با مجمع نمایندگان خوزستان

خورنا: کارمطالعاتی طرح بهشت آباد به انجام رسیده و در مجلس شورای اسلامی برای آن ردیف بودجه نیز در نظر گرفته شده است و من از همکاران خود در وزارت نیرو خواسته ام، در مورد این طرح حساسیت بیشتری بروز دهند و مطالعه مجددی صورت پذیرد تا پس از برطرف شدن نقاط ابهام کار بصورت اساسی ،…