دیدار مدیر مسئول خورنا با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ماهشهر