دیدار سردار دارایی با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خوزستان