دیابت ، فشار خون

خورنا – ، دکتر احمد مجیدی دکتر احمد مجیدی در گفت وگو با خورنا اظهار داشت: با همکاری بسیج جامعه پزشکی و به منظور پیشگیری از بیماریهای دیابت و همچنین ارتقاء سطح آگاهی مردم در مورد شعار سال بهداشت به عنوان (غلبه بر دیابت ) ایستگاه سنجش سلامت در بیمارستان امام علی (ع) این شهرستان برپا گردید . دکتر مجیدی…