دکتر کیانوش راد

کیانوش راد

در جمع اعضای کانون آینده نگری ایران؛

خورنا جلسه کانون اینده نگری با حضور و سخنرانی دکتر محمد کیانوش راد استادیار دانشگاه و رئیس بنیاد خوزستان شناسی برگزار گردید. در این جلسه…