دکتر ولی پور دانشگاه علمی کاربردی هفتکل خوزیان نیوز

دکتر سعید ولی پور به عنوان رئیس دانشگاه علمی کاربردی هفتکل معرفی شد .

خورنا دکتر سعید ولی پور از جوانان برومند شهرستان هفتکل به عنوان رئیس دانشگاه تازه تاسیس علمی کاربردی این شهرستان معرفی شد . به گزارش خورنا از هفتکل دکتر سعید ولی پور از جوانان شایسته و برومند شهرستان هفتکل به عنوان رئیس دانشگاه علمی کاربردی این شهرستان منصوب شد. گفتنی است ایشان عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان ایذه…