دکتر محمد رعایایی

با حکم وزیر علوم:

خورنا: دکتر محمد رعایایی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز شد. دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در حکمی دکتر محمد رعایایی را به عنوان سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز منصوب کرد. دکتر رعایایی استاد گروه زیست شناسی دانشگاه…