دکتر محمدرضا عصاری به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

خورنا: دکتر محمدرضا عصاری به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول منصوب شد. با صدور حکمی از سوی دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدرضا عصاری به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول منصوب شد. وی عضو هیئت علمی این دانشگاه و دارای مدرک دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل…