دکتر محمدرضا عصاری به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول