دکتر محمدتقی بیگی نصیری

خورنا: معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه رامین خوزستان گفت:جشنواره عفاف و حجاب ˈریحانهˈ به مدت سه روز از 12 تا 15 اسفند در دانشگاه رامین برگزار می شود . دکتر محمدتقی بیگی نصیری شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: هدف اصلی از برگزاری جشنواره عفاف و حجابˈریحانهˈ این است که حجاب به عنوان یک رکن…