دکتر مجید چاروسائی

خورنا: مديركل پزشكي قانوني خوزستان گفت: هر چند هنديجان مركز پزشكي قانوني ندارد، ولي مراجعات پزشكي قانوني اين شهرستان به طور كامل انجام مي‌شود. فرزاد حسيني با اشاره به برخي انتقادات مبني بر نبودن مركز پزشكي قانوني در هنديجان، اظهار كرد: در اين شهرستان پزشك قانوني معتمد مستقر است و مراجعات پزشكي قانوني را…