دکتر مجید چاروسائی

37
خورنا: مديركل پزشكي قانوني خوزستان گفت: هر چند هنديجان مركز پزشكي قانوني ندارد، ولي مراجعات پزشكي قانوني اين شهرستان به طور كامل انجام مي‌شود. فرزاد حسيني با اشاره به برخي انتقادات مبني بر نبودن…