دکتر مجیدی، رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمش، اتوبوس آمبولانس فوریتهای پزشکی اندیمشک،