دکتر علیرضا کیامنش

افتخاری از خطه ی خوزستان

خورنا : سازمان میراث فرهنگی شهرستان اندیمشک نسبت به معرفی یکی از فرزندان پر افتخار خطه ی اندیمشک و خوزستان اقدام نموده است که خواندن بخشی از زندگی و سوابق ایشان خالی از لطف نیست …. علیرضا کیامنش…