دکتر علیرضا اقبالی، اقتصاددان

خورنا: سازمان منطقه آزاد می تواند تدابری بیندیشد که اقشار بومی کم درآمد را در بحث اقتصادی منطقه مشارکت دهد… اشاره: دکتر علیرضا اقبالی، اقتصاددان و رییس دانشگاه آزاد بین الملل خلیج فارس، از جمله متخصصان صاحب ایده در خصوص راهبردهای توسعه اقتصادی است. او یک سال قبل در گفتگویی با یکی از نشریات، پیشنهاد جدایی آبادان و خرمشهر…