دکتر علیرضا اقبالی، اقتصاددان

37
خورنا: سازمان منطقه آزاد می تواند تدابری بیندیشد که اقشار بومی کم درآمد را در بحث اقتصادی منطقه مشارکت دهد… اشاره: دکتر علیرضا اقبالی، اقتصاددان و رییس دانشگاه آزاد بین الملل خلیج فارس، از جمله متخصصان صاحب ایده در…