دکتر عبدالحسن مقتدایی

خورنا: مقتدایی افزود: در سه ماه اخیر در حال مطالعه ، مداقه و بررسی در خصوص انتصابات اخیر بوده ایم.فعلا احکام افراد برای سرپرستی فرمانداری ها صادر می شود تا با تعامل و فرصت بیشتر فرمانداران شهرهای استان منصوب…