دکتر ایدنی

12
خورنا:مجمع نمایندگان استان خوزستان  با حضور دکتر ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و معاونان وی تشکیل جلسه داد. به گزارش  خانه ملت؛ در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان خوزستان…
خورنا: سلامت عبارت از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و است. جالب توجه است که حکیم نظامی در کتاب پنج گنج خود، با بهره گیری از ایجاز شعر فارسیُ تعریف طولانی سازمان جهانی بهداشت را با…