دکتر اسحاق جهانگیری

خورنا: ماهنامه 42 در گفتگو با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و عضو حزب کارگزاران نوشت: هرچند با دکتر اسحاق جهانگیری سخن از اقتصاد گفتیم ولی فضای اصلی گفت و گوی تحلیلی مان پیرامون سیاست و گروههای سیاسی گذشت و از پس آن نگاهی انداختیم بر رفتار و عملکرد اصلاح طلبان در گذشته. گفت و گوی ماهنامه 42 با…