دکتر احمد مجیدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک در حاشیه راهپیمای روز جهانی قدس