دومين همايش پياده روي اداره کل راه آهن زاگرس

به منظور ترويج فرهنگ ورزش و تبيين نقش ورزش در سلامت روحي و رواني خانواده ، دومين همايش پياده روي خانواده و کارکنان اداره کل راه اهن زاگرس برگزار گرديد. در اين مراسم شرکت کنندگان مسير ابتدا تا انتهاي بلوار راه آهن را طي نمودند که در طول اين مسير پيام هاي بهداشتي و ورزشي توسط واحد روابط عمومي به…