دومين همايش پياده روي اداره کل راه آهن زاگرس

12
به منظور ترويج فرهنگ ورزش و تبيين نقش ورزش در سلامت روحي و رواني خانواده ، دومين همايش پياده روي خانواده و کارکنان اداره کل راه اهن زاگرس برگزار گرديد. در اين مراسم شرکت کنندگان مسير ابتدا تا انتهاي بلوار…