دولت تدبیر امید

انتخابات مجلس در اندیمشک داغ می شود ...!

خورنا – با اتمام مهلت استعفای صاحبان مناصب دولتی و صف بندی طیوف و جریانات سیاسی و حزبی و نزدیک شدن به تاریخ برگزاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی تبلیغات و مبارزات انتخاباتی کاندیدهای حوزه های مختلف شهری با توجه به رد طرح استانی شدن انتخابات آتی مجلس توسط شورای نگهبان رنگ جدی تر به خود می گیرد . یکی…