دولت احمدی نژاد

37
خورنا: یک استاد دانشگاه تهران معتقد است که اعتدال هم به معنی مخلوط کردن نیروها نیست. سید رحیم ابولحسنی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و استاد علوم سیاسی این دانشگاه در میزگرد بررسی گفتمان اعتدال گفت: اعتدال یعنی شما یک…