دولت احمدی نژاد

خورنا: یک استاد دانشگاه تهران معتقد است که اعتدال هم به معنی مخلوط کردن نیروها نیست. سید رحیم ابولحسنی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و استاد علوم سیاسی این دانشگاه در میزگرد بررسی گفتمان اعتدال گفت: اعتدال یعنی شما یک خط مشی را انتخاب کنید و متناسب با آن نیرو برگزینید. اینکه من 4 تا چپ و 4 تا راست و 4 تا میانه انتخاب کنم به معنی اعتدال نیست. این را می​گویند یک ترکیب نامانوس. این مشکل را دولت آقای هاشمی هم داشت. ضمن احترام خاصی که نسبت به همه نخبگان سیاسی مصلح دارم، آقای هاشمی هم نتوانست که… در ادامه بخوانید