دوبیتی ماهشهر

37
خورنا: رباعی زیر در وصف احساسات وطن دوستانه یک ماهشهری به شهرش است: اگر شهروم همه ی خاکش سبق بو اگر عمروم سر شو تا شفق بو ایگوم معشوره نیدوم با بهشتی؛ اگر وَرگ* سروم دیوار لق بو… * “ورگ” در لهجه ماهشهری به…