دهقانی

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان:

کجای قانون آمده که این اداره می تواند مصوبات نظام مهندسی را باطل کند؟ تنها چیزی که وجود دارد این است که براسااس ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و ماده ۱۲۲ آیین نامه اجرایی، اداره کل راه و…