دلیل شهرستان نشدن بندر امام خمینی

خورنا: در زیر خبر “بزرگترین خواسته بندرامامی‌ها تبدیل این بخش به شهرستان است” یکی از کاربران دیدگاه جالبی نگاشته که بازنشر آن خالی از لطف نیست: ” متاسفانه هدف برخی از مقامات مرکز و استان و نمایندگان شهرهای اطراف ماهشهر، تکه تکه کردن این شهرستان و تبدیل آن به شهرستانهای ضعیف و کوچک و…