دلیل اصلی استعفای نمایندگان خوزستان

خورنا: استعفای نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی واکنش های متفاوتی را در کشور و خوزستان برانگیخت، واکنش هایی متفاوت که بیشتر به علت شفاف نبودن و تبین نشدن دلایل این اقدام توسط نمایندگان خوزستان بوده است. صحبت های بصورت پراکنده و غیرمنسجم مطرح شده در رسانه ها دست خیرخواهان را برای حمایت بسته و  مغرضان را…