دلیل استعفای نجفی

خورنا: سایت سازمان میراث فرهنگی از استعفای محمد علی نجفی از ریاست این سازمان خبر داد.به گزارش «انتخاب»، در خبر منتشر شده در این سایت آمده است: رفت و آمد مدیران سازمان میراث فرهنگی کم کم دارد به یک داستان تراژیک برای این سازمان مهم فرهنگی کشور تبدیل می شود. با این که پس از منصوب شدن محمدعلی نجفی…