دلایل استعفای نجفی

خورنا: نجفی از میراث فرهنگی رفت و اینکه پشت پرده های رفتن او چیست و چرا یکباره تصمیم به این کار گرفته شد موضوعی است که شاید در آینده پشت پرده های بیشتری از آن آشکار شود. بولتن نیوز در ادامه گزارش مفضل خود از دلایل پشت پرده استعفای نجفی نوشت: محمدعلی نجفی…