دفتر نمایندگی وزارت خارجه در منطقه امانیه – خیابان عارف در اهواز

خورنا: اکنون فعالیت دفتر نمایندگی وزارت خارجه در منطقه امانیه – خیابان عارف در اهواز برای سودجویان پول ساز شده است. افراد سودجو این روزها در کمین برخی از شهروندان خوزستانی و حتی اتباع خارجی نشسته اند که قصد مراجعه…