دفتر نمایندگی وزارت خارجه در منطقه امانیه – خیابان عارف در اهواز