دفتر نمایندگی وزارت خارجه خوزستان

خورنا: اکنون فعالیت دفتر نمایندگی وزارت خارجه در منطقه امانیه – خیابان عارف در اهواز برای سودجویان پول ساز شده است. افراد سودجو این روزها در کمین برخی از شهروندان خوزستانی و حتی اتباع خارجی نشسته اند که قصد مراجعه برای دریافت خدمات کنسولی به دفترنمایندگی وزارت خارجه در اهواز را دارند. سودجویان درقالب دفاتر دارالترجمه یا سایر دفاتر خدماتی، ازغفلت…