دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان

خورنا: دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان در شهرستان کارون افتتاح شد که این دفتر بیستمین دفتر نمایندگی این سازمان در استان است. این دفتر با هدف ارائه خدمات مهندسی ساختمان و استفاده بیشتر مردم از این خدمات و اجرای هرچه بهتر مقررات ملی ساختمان و تمرکززدایی خدمات مهندسی از مرکز استان و…