دعوت شبکه ی بهداشت و درمان اندیمشک به مشارکت مردم در راهپیمای روز قدس