دعوت شبکه ی بهداشت اندیمشک از مشارکت خیرین در سرمایه گذرای در بخش درمان استان خوزستان