دعبل خزایی شوش

خورنا: مجمسه معروفترین شاعر اهل بیت عصمت و طهارت 15 سال است که در انبار شهرداری شوش خاک می خورد در حالیکه کهن ترین شهر مسکونی جهان به شدت از نظر زیباهایی بصری در رنج است. به گزارش خبرنگار مهر، با مفقود شدن یا جا به جایی یک مجسمه در یکی از شهرهای بزرگ که گاهی به “مصلحت”…