دشداشه

37
خورنا: پوشیدن کت و دشداشه لباسی معمول به هنگام حضور در مراسم ها در میان مردم عرب خوزستان است. محمدعلی ابطحی معاون پیشین رئیس جمهور…