دستگاه پرسی حمل زباله

12
خورنا:سه دستگاه پرسی حمل زباله از سوی شهرداری اندیمشک خریداری و به ناوگان خدماتی این شهرداری افزوده شد. شهردار اندیمشک اعتبار خرید دستگاه های جدید را چهارمیلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال دانست. محمدرضا پاپی گفت: دستگاه های مزبور…