دستگاه قضایی کشور

37
خورنا: ماشاالله شمس الواعظین در گفت و گویی با “هفته نامه آسمان”، خاطراتی از سعید مرتضوی نقل کرده است. به گزارش امید، در بخشی از این گفت و گو آمده است: «جالب است بگویم هر شخصی که در دستگاه قضایی…