دستورالعمل امام علی(ع) برای برخورد با یک مسئول مفسد اقتصادی

خورنا – نوید خواجه حسینی/ حضرت علی(ع) در برخورد با مفسد اقتصادی ذره ای اغماض نکرد / مفسد اقتصادی را تازیانه بزن و او را در بازار بگردان تا بی آبرو شود. دستورالعمل امام علی(ع) برای برخورد با یک مسئول مفسد اقتصادی در دوران حکومت امام علی علیه السلام، به آن حضرت خبر رسید که “ابن هرمه” مأمور حکومتی ناظر بر…