دستورالعمل امام علی(ع) برای برخورد با یک مسئول مفسد اقتصادی