دستفروش

خورنا دوست ندارم زیاد از معابر  و خیابان های مرکزی اهواز عبور کنم، چرا که با هر بار عبور دستفروشهایی را می‌بینی که نگاهشان پر از تقاضای اندک خریدی از آنان است. آنقدر داد زده‌اند که نای حرف زدن ندارند، بعضی هاشان ۱۰ سال پیرتر نشان می‌دهند؛ شاید صبح که از خانه بیرون آمده‌اند، فرزند خردسال یا نوجوانشان از او…