دستفروشان اندیمشک ساماندهی می شوند

12
خورنا : شریفی مقدم شهردار اندیمشک از ساماندهی دستفروشان این رشهرستان خبر داد. به گزارش اندیمشک جوان ˈمحمد شریفی مقدمˈ گفت: طرح ساماندهی دستفروشان اندیمشک در جهت برقرار نمودن فعالیت های اقتصادی دستفروشان و همچنین رفاه حال شهروندان اجرا خواهد…