دستفروشان اندیمشک ساماندهی می شوند

خورنا : شریفی مقدم شهردار اندیمشک از ساماندهی دستفروشان این رشهرستان خبر داد. به گزارش اندیمشک جوان ˈمحمد شریفی مقدمˈ گفت: طرح ساماندهی دستفروشان اندیمشک در جهت برقرار نمودن فعالیت های اقتصادی دستفروشان و همچنین رفاه حال شهروندان اجرا خواهد شد. وی افزود: به این منظور بازار دست فروشان به صورت هفتگی هر روز در یکی از نقاط سطح شهرکه قبلا…