دزپیل

خورنا: رییس دانشگاه آزاد اسلامی دزفول گفت: ارتقای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول به رتبه جامع تا پیش از شروع ترم آینده در دستور کار قرار دارد. ” کریم رضا دوست ” در آیین تودیع و معارفه رییس دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی دزفول افزود: با اجرای فرایند…