دزفول قهرمان

خورنا: دزفول قهرمان، ثبت یک‌روز برای این همه ایثار و مقاومت در تقویم تاریخ برای تو کافی نیست زیرا تو در سوم و چهارم خردادماه حماسه‌های بزرگی آفریدی. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، در طول نبرد هشت ساله (دفاع مقدس) کشورمان هر شهر و دیاری برگی از برگ‌های تقویم این دفاع…