در گفتگو با یک عضو شورای شهر اندیمشک مطرح شد: تمام مصائب یک شهردار شریف!

گفتگوی مبسوط خورنا با عضو شورای شهر اندیمشک؛

خورنا : مهدی قلی کیانی عضو شورای شهر اندیمشک و از کسانی که مخالف استیضاح شهردار اندیمشک بود، معتقد است برخی ها شهردار اندیمشک را قبل از انتصاب، استیضاح کرده بودند! گفتگوی محمد امین جمشیدی، سرپرست…