درگذشت مسعود بختیاری

خورنا _ میلاد ادیبی: در جوامع در حال نوسازی و توسعه اغلب تغییراتی در فرهنگ آن جوامع پدید می آید. تغییراتی که منجر به باز تعریف هویت اجتماعی و فردی و نیز تغییر سلایق ، علایق و المان های فرهنگی می گردد که لزوماً این تغییرات مثبت نیست و اثراتی چون فاصله گرفتن از ریشه ها ،…