درمان فوری مارگزیدگی

خورنا: شهریار نوری الاصل اولین اقدام در خصوص مار گزیدگی را ممانعت از حرکت و دویدن فرد مجروح عنوان کرد و افزود: حرکت و دویدن فرد موجب شده تا با افزایش گردش خون سم در تمام بدن پخش شود. نوری الاصل اقدام بعدی را در این زمینه بستن محل بالای زخم با یک باند پهن به…