درمانگاه سپاه

خورنا درمانگاه شبانه روزی ولایت واقع در منطقه پردیس شهرستان  اهواز با حضور رییس بسیج کشور در مهر ماه سال جاری افتتاح شد اما گویا فقط نام شبانه روزی را یدک می کشد. چرا باید شهروندان این منطقه وسیع اهواز با وجود درمانگاه ولایت, در شب ها  به درمانگاه های مرکز شهر مراجعه کنند؟ آیا پس از بازگشایی این مرکز سازمانی برای نظارت بر…