درصد شیوع اعتیاد در خوزستان

خورنا: هم اکنون آمار شیوع اعتیاد در استان 1/4 درصد است اما پایین آمدن سن اعتیاد به 15 سال و نبود آمار دقیق از تعداد معتادین هشداری جدی برای مسئولین مبارزه با مواد مخدر است. به گزارش خبرنگار خورنا از رامشیر، جلسه مشترک اعضا کمیته های تخصصی شوارای مبارزه با مواد مخدر استان در سالن…