درزین خانه اندیمشک

خورنا – محمد امین جمشیدی:  نزدیک به ده سال پیش حصار های آجری محوطه اش را محصور کرده بود. منطقه ای متروک مملو از ضایعات راه اهن و و حیوانات غیر اهلی و جولانگاه بزهکاری اجتماعی! منطقه ی که مثل 4 آذر 65 گرد فراموشی ایام یادش را از تقویم زندگی کم رنگ…