درد دل یک پدر شهید : می گویند خانواده ی شهید نیستی … / پس آنان که سه هزار میلیارد بردند انقلاب کردند؟