دختران و پسرانی که بایکدیگر در حال راه رفتن هستند

37
خورنا: شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) منتشر کرد: حضرات آیات عظام شبیری زنجانی،موسوی اردبیلی،روحانی ،مکارم شیرازی ،صانعی،جعفر سبحانی، به پرسش شفقنا درباره نسبت فسق دادن به دختران و پسرانی که با هم راه می روند پاسخ گفته…